ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ, ΚΛΙΝΙΚΗ COVID – ΑΔΑ: 64ΘΞ46907Θ-85Β

Θέμα: ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ, ΚΛΙΝΙΚΗ COVID
Ημερομηνία: 01/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/11/2022 09:30:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΘΞ46907Θ-85Β
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου