Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους: «ΡΟΛΛΟ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟΥ ΤΥΠΟΥ SOEEDY – K2 KAI REP – 50». – ΑΔΑ: 63Φ946907Θ-4Ε8

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους: «ΡΟΛΛΟ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟΥ ΤΥΠΟΥ SOEEDY – K2 KAI REP – 50».
Ημερομηνία: 02/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/11/2022 14:00:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63Φ946907Θ-4Ε8
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου