ΧΕ-1878 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ " ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 60ΨΞ46907Θ-ΛΙ0

Θέμα: ΧΕ-1878 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ " ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 02/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2022 15:07:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΨΞ46907Θ-ΛΙ0
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου