ΧΕ-1792 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4764/2020 Αρθ.33 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/09-04-2021 Θ3 – ΑΔΑ: Ρ6Κ546907Θ-Ζ24

Θέμα: ΧΕ-1792 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4764/2020 Αρθ.33 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/09-04-2021 Θ3
Ημερομηνία: 17/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2022 15:08:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ6Κ546907Θ-Ζ24
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου