Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2243/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΖΟΓ46907Θ-0ΜΘ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2243/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 20/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/10/2022 12:24:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΟΓ46907Θ-0ΜΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου