Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1026/2022 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΥΞ546907Θ-Σ3Ω

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1026/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 19/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/10/2022 10:25:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΞ546907Θ-Σ3Ω
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου