ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 65/2022 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ (CPV:33731110-7)» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 99.054,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι 111.931,02€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. – ΑΔΑ: ΨΥ7Γ46907Θ-ΥΦ1

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 65/2022
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια:
«ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ
(CPV:33731110-7)»
για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 99.054,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι 111.931,02€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Ημερομηνία: 04/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/10/2022 12:33:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ7Γ46907Θ-ΥΦ1
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου