ΧΕ-1838 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 & Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 ,CLAW BACK A 2021 (147.31), REBATE A 2021 (2.71), REBATE B 2021 (0.94) – ΑΔΑ: ΨΞΣ946907Θ-Ζ97

Θέμα: ΧΕ-1838 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 & Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 ,CLAW BACK A 2021 (147.31), REBATE A 2021 (2.71), REBATE B 2021 (0.94)
Ημερομηνία: 26/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2022 15:19:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΣ946907Θ-Ζ97
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου