Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.104/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ " από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΟΡΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕ (Τ) – ΑΔΑ: ΨΞΧΜ46907Θ-ΦΗ2

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.104/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ "
από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΟΡΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕ (Τ)
Ημερομηνία: 24/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2022 10:15:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΧΜ46907Θ-ΦΗ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου