Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.86/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για τον "ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ από την εταιρεία BB BIBIKAS ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ Δ ΛΟΥΚΑΣ – ΑΔΑ: ΨΒΔ846907Θ-6ΕΨ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.86/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για τον "ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
από την εταιρεία BB BIBIKAS ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ Δ ΛΟΥΚΑΣ
Ημερομηνία: 20/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/10/2022 08:15:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΔ846907Θ-6ΕΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου