ΧΕ-1759 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΤΣΟ46907Θ-1ΨΖ

Θέμα: ΧΕ-1759 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 10/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/11/2022 18:29:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΣΟ46907Θ-1ΨΖ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου