ΧΕ-1815 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΦΑΡΜΑΚΑ " (ΑΡΙΘΜΟΣ 02/2020 ΕΠΥ 4_2014 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ) , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΘΟΟ46907Θ-ΣΑΡ

Θέμα: ΧΕ-1815 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΦΑΡΜΑΚΑ " (ΑΡΙΘΜΟΣ 02/2020 ΕΠΥ 4_2014 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ) , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 24/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/11/2022 14:15:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΟΟ46907Θ-ΣΑΡ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου