ΧΕ-1735 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 – ΑΔΑ: ΨΘΚ546907Θ-ΛΝ0

Θέμα: ΧΕ-1735 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ημερομηνία: 10/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2022 10:40:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΚ546907Θ-ΛΝ0
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου