ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ CA ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ – ΑΔΑ: ΨΘ8Ε46907Θ-Η93

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ CA ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ
Ημερομηνία: 14/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/10/2022 13:25:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘ8Ε46907Θ-Η93
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου