Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 21754/25-10-22 για μετακινήσεις του Ρόγκα Νικολάου , ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου , από το Γ.Ν.Χαλκίδας για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκων – ΑΔΑ: ΨΘ4Ζ46907Θ-ΑΣΕ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 21754/25-10-22 για μετακινήσεις του Ρόγκα Νικολάου ,
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου , από το Γ.Ν.Χαλκίδας για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκων
Ημερομηνία: 27/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/10/2022 09:08:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘ4Ζ46907Θ-ΑΣΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου