ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΙ (6) ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ – ΑΔΑ: ΨΘ2Ψ46907Θ-ΥΟΘ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΙ (6) ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ
Ημερομηνία: 10/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/10/2022 10:19:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘ2Ψ46907Θ-ΥΟΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου