ΧΕ-1672 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ,Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: ΨΤΑΚ46907Θ-ΖΡ9

Θέμα: ΧΕ-1672 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ,Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 03/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/10/2022 09:47:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΑΚ46907Θ-ΖΡ9
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου