ΧΕ-1683 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 – ΑΔΑ: ΨΤ3Ψ46907Θ-ΟΝΤ

Θέμα: ΧΕ-1683 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4
Ημερομηνία: 04/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2022 15:12:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤ3Ψ46907Θ-ΟΝΤ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου