ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ – ΑΔΑ: ΨΣ1Ζ46907Θ-8Ξ3

Θέμα: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ημερομηνία: 11/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/10/2022 11:11:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ1Ζ46907Θ-8Ξ3
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου