Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.170/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " από την εταιρεία ΑΛΦΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΑΕΒΕ – ΑΔΑ: ΨΡΝΔ46907Θ-ΓΩΤ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.170/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ "
από την εταιρεία ΑΛΦΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΑΕΒΕ
Ημερομηνία: 10/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/10/2022 13:41:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΝΔ46907Θ-ΓΩΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου