Π22Θ28-2022 – ΑΔΑ: ΨΨΟΑ46907Θ-4ΓΙ

Θέμα: Π22Θ28-2022
Ημερομηνία: 04/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/10/2022 08:40:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΟΑ46907Θ-4ΓΙ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου