Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 227/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΨΝΙ46907Θ-Ζ9Φ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 227/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 19/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/10/2022 14:25:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΝΙ46907Θ-Ζ9Φ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου