ΧΕ-1674 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 – ΑΔΑ: ΨΨΔΟ46907Θ-Α4Θ

Θέμα: ΧΕ-1674 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
Ημερομηνία: 03/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/10/2022 09:47:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΔΟ46907Θ-Α4Θ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου