ΣΕΤ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΘΗΛΑΣΤΡΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΔΑ: ΨΨ6Ι46907Θ-82Ν

Θέμα: ΣΕΤ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΘΗΛΑΣΤΡΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ημερομηνία: 25/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/10/2022 14:47:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ6Ι46907Θ-82Ν
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου