ΧΕ-1828 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 & Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , REBATE A 2021 (1.31), REBATE B 2021 (1.52) – ΑΔΑ: ΨΩΞΜ46907Θ-Κ7Σ

Θέμα: ΧΕ-1828 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 & Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , REBATE A 2021 (1.31), REBATE B 2021 (1.52)
Ημερομηνία: 25/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/11/2022 08:02:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΞΜ46907Θ-Κ7Σ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου