ΧΕ-1801 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022 – ΑΔΑ: ΨΟΙΚ46907Θ-Γ1Ν

Θέμα: ΧΕ-1801 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022
Ημερομηνία: 19/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2022 08:10:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΙΚ46907Θ-Γ1Ν
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου