Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ282/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΙΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ " από την εταιρεία PROTON POWER &LIGHT AE – ΑΔΑ: ΨΝΛΛ46907Θ-ΝΥΕ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ282/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΙΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ "
από την εταιρεία PROTON POWER &LIGHT AE
Ημερομηνία: 21/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/10/2022 11:00:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΛΛ46907Θ-ΝΥΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου