ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΩΝ – ΑΔΑ: ΨΝΗ046907Θ-ΤΔΞ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΩΝ
Ημερομηνία: 10/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/10/2022 14:09:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΗ046907Θ-ΤΔΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου