ΧΕ-1669 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 – ΑΔΑ: ΨΝΔΙ46907Θ-Χ6Λ

Θέμα: ΧΕ-1669 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ημερομηνία: 03/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/10/2022 09:46:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΔΙ46907Θ-Χ6Λ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου