ΧΕ-1773 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 570/2021 – ΑΔΑ: ΨΛΝΩ46907Θ-ΩΞ3

Θέμα: ΧΕ-1773 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 570/2021
Ημερομηνία: 11/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2022 15:17:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΝΩ46907Θ-ΩΞ3
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου