ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΑΔΑ: ΨΛ4Ζ46907Θ-ΨΒΝ

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 19/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/10/2022 13:04:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ4Ζ46907Θ-ΨΒΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου