ΧΕ-1713 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1148/2021 – ΑΔΑ: ΨΚΨΡ46907Θ-ΣΦ3

Θέμα: ΧΕ-1713 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1148/2021
Ημερομηνία: 07/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2022 15:12:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΨΡ46907Θ-ΣΦ3
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου