Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 151/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΙΥΧ46907Θ-ΩΥΨ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 151/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 24/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2022 10:53:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΥΧ46907Θ-ΩΥΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου