Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ – ΑΔΑ: ΨΗΣΓ46907Θ-3ΑΟ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
Ημερομηνία: 10/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/10/2022 12:57:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΣΓ46907Θ-3ΑΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου