Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 519/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΓΩΗ46907Θ-ΠΛ5

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 519/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 17/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/10/2022 11:32:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΩΗ46907Θ-ΠΛ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου