ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΠΥΠΚΕΚΥ31 ΚΑΙ ΤΠΥΠΚΕΚΥ32 – ΑΔΑ: ΨΦΑΟ46907Θ-Θ6Ρ

Θέμα: ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΠΥΠΚΕΚΥ31 ΚΑΙ ΤΠΥΠΚΕΚΥ32
Ημερομηνία: 20/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/10/2022 10:15:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΑΟ46907Θ-Θ6Ρ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου