Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 202/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΔΦ246907Θ-ΗΕΘ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 202/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 19/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/10/2022 13:34:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΦ246907Θ-ΗΕΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου