Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2341/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΔ3Ι46907Θ-ΨΣΖ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2341/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 13/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2022 10:48:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔ3Ι46907Θ-ΨΣΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου