ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 66/2022 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV:33696200-7)» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 672.300,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι 759.699,00€ (224.100,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι 253.233,00€ ανά έτος). – ΑΔΑ: ΨΧΩΙ46907Θ-ΙΗΖ

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 66/2022
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών:
«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(CPV:33696200-7)»
για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 672.300,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι 759.699,00€ (224.100,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι 253.233,00€ ανά έτος).
Ημερομηνία: 12/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/10/2022 13:39:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΩΙ46907Θ-ΙΗΖ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου