Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ332/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία MEDICIN Α ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ – ΑΔΑ: ΨΑ9Φ46907Θ-ΝΘ2

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ332/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία MEDICIN Α ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ
Ημερομηνία: 10/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/10/2022 11:44:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑ9Φ46907Θ-ΝΘ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου