ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΜΑΤΟΣ 5 ΛΙΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ AMPLYA – ΑΔΑ: ΨΑ1Π46907Θ-9Β9

Θέμα: ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΜΑΤΟΣ 5 ΛΙΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ AMPLYA
Ημερομηνία: 25/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/10/2022 14:25:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑ1Π46907Θ-9Β9
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου