ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ Νο4 – ΑΔΑ: Ψ9ΛΙ46907Θ-34Τ

Θέμα: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ Νο4
Ημερομηνία: 25/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/10/2022 14:51:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΛΙ46907Θ-34Τ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου