Π23Θ45-2022 – ΑΔΑ: Ψ8ΩΨ46907Θ-ΦΑΗ

Θέμα: Π23Θ45-2022
Ημερομηνία: 26/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/10/2022 13:21:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΩΨ46907Θ-ΦΑΗ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου