ΧΕ-1796 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1165/2022 – ΑΔΑ: Ψ86Ο46907Θ-ΨΝΜ

Θέμα: ΧΕ-1796 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1165/2022
Ημερομηνία: 17/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/11/2022 14:16:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ86Ο46907Θ-ΨΝΜ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου