Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 416/2022 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ7ΛΨ46907Θ-5ΣΧ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 416/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 27/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/10/2022 10:01:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΛΨ46907Θ-5ΣΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου