Π23Θ12-2022 – ΑΔΑ: Ψ7ΜΠ46907Θ-Ψ4Χ

Θέμα: Π23Θ12-2022
Ημερομηνία: 19/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/10/2022 10:01:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΜΠ46907Θ-Ψ4Χ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου