Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.10/19-04-2022 (θέμα 26ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΑΔΑ: Ψ5ΧΨ46907Θ-Φ4Η

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.10/19-04-2022 (θέμα 26ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημερομηνία: 06/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 10:13:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΧΨ46907Θ-Φ4Η
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου