ΧΕ-1742 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 82/2022 – ΑΔΑ: Ψ51Φ46907Θ-2ΤΙ

Θέμα: ΧΕ-1742 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 82/2022
Ημερομηνία: 10/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/11/2022 14:23:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ51Φ46907Θ-2ΤΙ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου