Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 29/8-12-2021(θέμα 37ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΑΔΑ: Ψ4ΡΥ46907Θ-ΠΔ6

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 29/8-12-2021(θέμα 37ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημερομηνία: 07/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/10/2022 13:25:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΡΥ46907Θ-ΠΔ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου