Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3010/2022 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ0ΣΡ46907Θ-ΘΞ6

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3010/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 25/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/10/2022 08:12:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΣΡ46907Θ-ΘΞ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου